۰۲ مهر ۱۳۹۲

صندلی لهستانی چیست؟

امروز میخواهیم با تسلط کامل بر اعصاب و زبان خود، جوابی به این پرسش بدهیم:
صندلی لهستانی شیئی است که در دومحل میتوان آن را به وفور دید: یکی در کافههای قدیمی ورشو، و یکی در قصهو رمانو شعرو خاطرههای عدهای نویسنده وطنی که انگار عزم خود را جزم کردهاند حوصلهی آدم را سرببرند (آخه این چه کاریه؟)
اینجا صندلی لهستانی، آنجا صندلی لهستانی، همهجا هی صندلی لهستانی. 

کاش کسی که وقت کافی برای تلف کردن دارد، تحقیق می‌کرد چه کسی اولین بار در زبان فارسی از صندلی لهستانی استفاده کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر