۲۷ شهریور ۱۳۹۱

ببینم

تو با این چشما، اصلا جواز حمل اسلحه داری؟

۴ نظر: