۱۱ مهر ۱۳۹۰

 سبیل نیچه٬ ماه‌گرفتگی پیشانی گرباچف و عینک دودی کیارستمی.
بین این سه‌تا٬ از همه جالب‌تر پیپ عباس‌معروفی‌ست.