۲۰ آبان ۱۳۸۹

شاه‌داماد ایران

کدام مادر ایرانی‌ست که دلش نخواهد دختر دم بخت خود را به همایون شجریان بدهد؟