۲۵ آبان ۱۳۸۹

سکون

آقا، محل سكونت شما كجاست؟
- محل سكونت؟ ...

خانه‌ام این‌جاست اما ...
اما من سال‌هاست جایی ساكن نبوده‌ام.