۰۶ شهریور ۱۳۸۹

شعری از حکیم ابوالقاسم فلسطینی:

همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر