۱۱ دی ۱۳۸۸

-

قسم به روزی که با امید به اصلاح جهان، خود را در جدل با قدرت‌های امپریالیستی می‌دیدی، و قسم به این روزهایت که در جدل با فشارخون و کلسترین می‌گذرد انسان موجود  بی‌چاره و مفلوکی‌ست.

۱۴ اکتبر۲۰۰۹