۲۰ مهر ۱۳۹۱

خط بکش، خط بکش ـ بابا خط بکش!

ـ نـ.... میشه، نه نه، نـ... میشه، جانم نـ... میشه!

۱ نظر:

ناعمه گفت...

نچ، نمیشه!