۰۵ مرداد ۱۳۹۱

تجمع فرهنگی

اگر ارشمیدس را با سبزی‌فروش دوره‌گرد عارفی که در کنار هدایت نیسان، به هدایت نفوس بشر نیز همت گماشته است جمع کنیم، حاصل‌جمع چیزی می‌شود شبیه شاعر پلاس که دارد ماجرای با زیرشلواری دویدن خود به خیابان را تعریف می‌کند. گوش کنید:
«عریان به خیابان دویدم. فریاد زدم: یافتم ... یافتم. رنج را باور کنید. بپذیرید».


ـ چشم. باشه. ... ولی این پیازچه‌هاتون امروز یه کم پلاسیده نیست؟
هیچ نظری موجود نیست: