۲۳ شهریور ۱۳۹۰

چندتا صفر جلو ۳ بود؟ ده‌تا/ یا پونزده‌تا؟

فرقی نمی‌کنه ده‌تا یا پونزده‌‌تا. من حساب‌کتابم خوب نیس. اما اینجور موقعها اگه بجا تومن به ریال حساب کنید یه صفر بهش اضافه می‌شه٬ اگه ده‌تاس٬ میشه یازده‌تا/ یا اگه پونزده‌تا بوده میشه شونزده‌تا. این‌طوری جذابیت توریستی‌ش‌ام یه کم بیشتر میشه. این حرف من نیست. اینو علم مارکتینگ میگه.